راهکارهای همراه

ussd

راهکارهای مبتنی بر کدهای دستوری (USSD)

کارینا راهکارهای متنوعی مبتنی بر کدهای دستوری ارائه نموده است که از آن جمله می توان به سرویس سلامت «هم خون یار» برای سازمان انتقال خون ایران و همچنین ‏‫سرویس «هشدار» برای سازمان مدیریت بحران اشاره کرد.